نقش انرژی ها در آلودگی محیط زیست

اولین بار واژه توسعه پایدار در سال ۱۹۸۰ مطرح گردید . تعاریف متعددی برای توسعهپایدار ارائه گردیده که عمومی ترین آنها عبارت است از :شکلی از توسعه ، برایبرآوردن نیازهای نسل حاضر بی آنکه به قابلیت نسل های آینده برای برآوردن نیازهایشانآسیب رسد .

بیش از ۶ میلیارد نفر در جهان زندگی می کنند و همه خواستار زندگیطولانی توأم با سلامت هستند از این رو بایستی خود را از صدمات ناشی از طبیعت که درزندگی با آن مواجه هستیم همچون بلایای طبیعی ، تغییرات غیرقابل پیش بینی آب و هوا ،اراضی و تهدیدهای دیگر محافظت نمائیم.

بشر برای ادامه حیات به همان میزان که بهغذا و آب سالم نیاز دارد به مقدار زیادی انرژی هم نیازمند است و البته قادر هم نیستکه این نیازها را بدون آنکه اثرات زیست محیطی وسیعی ایجاد کند برآورده نماید.

/ 0 نظر / 41 بازدید