آلودگی اقیانوسها


آلودگی اقیانوسها:

آلودگی اقیانوسها مشکل بزرگی است که هم بر اقیانوس و هم بر سایر بخشهای زمینتاثیرگذاشته و بطور مستقیم ارگانیسم های اقیانوسی و به طور غیر مستقیم سلامتی انسانرا تهدید می کند. نشت نفت، زباله های سمی و دفع سایر مواد مضر از اصلی ترین عواملآلوده کننده اقیانوس ها هستند. ضروری است میزان آگاهی مردم در این باره افزایش یابدچرا که با شناخت بیشتر آلوده کننده ها بهتر می توانند مانع افزایش آنها در آبهایاقیانوسها شوند.

زباله های سمی چیست؟
این زباله ها مود سمی هستند که بهداخل اقیانوس ها ریخته می شوند. آنها به حیات بسیاری از گیاهان و جانوران اقیاوسهالطمه میزند و سلامتی انسانها را تهدید می کند. در واقع زباله های سمی خطرناک ترینآلاینده های اقیانوسی به شمار می آیند. در زنجیره غذایی یک ارگانیسم سمی بوسیلهدیگری مثلا یک جانور بزرگتر خورده می شود این جانور هم بوسیله جانور دیگری خورده میشود که در نهایت بخشی از غذای ما انسانها را تشکیل می دهد. زباله های سمی از طریقگورستانها، زباله ها، معادن و مزارع به دریاها واقیانوسها راه پیدا می کنند. موادشیمیایی مورد استفاه در مزارع و نیز فلزات سنگین کارخانجات می توانند اثر مخربی برحیات دریا و بشر داشته باشند. بساری از ماهیگیران معتقدند که جمعیت زیادی از ماهیهابر اثر مواد شیمیایی سمی در حال نابودی است. سرب یکی از زیان آورترین مواد سمی آباقیانوسها است. این ماده سمی می تواند به مغز، کلیه و دستگاه تناسلی آسیب برساند. همچنین نواقص بدو تولد را در کودکان به دنبال داشته باشد. تحقیقات نشان داده استاین ماه سمی ضریب هوشی کودکان را پایین می آورد، در رشد آنها اختلال ایجاد می کند وزمینه بروز مشکلات شنیداری در آنها می شود. رنگهای صنعتی، باتریهای سربی، طعمه هایماهیگیری، برخی وسایل سرامیکی و لوله های آب سرب را وارد محیط می کند.
آلودگیکشتی ها:
آلاینده های شیمیایی نظیر گازوئیل از طریق اگزوز موتور کشتی های در حالحرکت وارد آب اقیانوسها شده و باعث آلودگی این آبها و مرگ جانوران دریایی میگردد.
دفع زباله:
دفع زباله درواقع دور ریز مواد سمی نظی زباله های انسانیففاضلابها و مواد پلاستیکی به داخل آب اقیانوس ها می باشد. بسیاری از زباله هایی کهدر اوایل دهه 1990 به آب اقیانوسها ریخته شدند هنوز وجود دارند. یک از دلایل عمدهای که باعث ایجد این نوع آلودگی می گردد آن است که با بارش باران آب از کانالهایفاضلابی شهر سرریز می کند و آلاینده های موجود در فاضلابها وارد رودخانه ها ودریاهاو به دنبال آن اقیانوس ها شوند که این امر منجر به مرگ گیاهان و جانوران میشود( برای مثال حلقه های پلاستیکی که در دور گردن جانوران را گرفته و باعث خفگی میشود).
فاضلاب:
فاضلاب ، آب باران زهکشی شده است که معمولا به آب رودخانه ها،دریاچه ها و اقیانوسها ختم می شود. برای کاهش آلودگی ناشی از این آبها ضروری استمطمئن شویم آبی که به اقیانوسها می ریزد فاقد مواد آلاینده است چرا که حتی اگرمقدار این مواد کم باشد باز هم به محیط لطمه خواهد زد. برای کاهش اثرات منفی اینمواد بر روی سلامتی انسانها می باید مقدار Waste Water را مدنظر داشتهباشیم.
آلودگی ناشی از کشت و زرع:
مواد شیمیایی که برای از بین بردن حشرات وجانوران موذی به کار می روند ،کودهای شیمیایی و مواد شیمیایی یا طبیعی که برای رشدبهتر محصولات در کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند از جمله دیگر آلاینده ها بهشمار می روند.
با بارش باران مواد شیمیایی کودها و آفت کشها شسته و در نهایتوارد آب اقیانوسها می شوند. یک راه برای کاهش آلودگی ناشی از این کودها و حشره کشها این است که بدانید که به چه میزان می باید از آنها استفاده کنید.
آلودگی نفت:
سالانه 60 میلیون بشکه نفت وارد آب اقیانوسها می شود اما در اخبار صحبتی از آنبه میان آورده نمی شود. چرا که این نفت طی یک فرایند طبیعی از لایه های سنگی نفتخیز به داخل آب اقیانوسها تراوش می کند . اما نگرانی که وجود دارد این است کهسالیانه 37 میلیون بشکه نفت به داخل آب اقیانوسها نشت می کند.
363
میلیون گالن: زهکشی
بیشتر مواد زائد نفتی شهری و صنعتی وارد آب اقیانوسها شده و آنها راآلوده می کنند. مثل مواد زائد حاصل از سوخت روغن موتور.
137
میلیون گالن : حفاظتو نگهداری
سالانه بر اثر نظافت کف کشتی ها و دیگر اقداماتی نظی این میلیون هابشکه نفت وارد حوزه های آبی کشتی رانی می شود.
92
میلیون گالن : گازهای آلاینده
آلودگی هوا ناشی از خودروها و فعالیت صنایع، سالانه صدها تن هیدروکربن وارد آباقیانوسها می کند. میزان آلایندگی خودروها بسیار بالاست. با حرکت اتومبیل مشاهده میکنید دود زیادی از عقب خودرو خارج می شود. باران این آلاینده ها را شسته و به شکلباران اسیدی درمی آورد که موجب آلودگی آب اقیانوسها و مرگ ماهیها و سایر موجوداتدریایی می شود.
37
میلیون گالن : نشت عظیم نفت
تنها 5 درصد از آلودگیاقیانوسها مربوط به تصادفات تانکرهای بزرگ هستند اما نشت 37 میلیون بشکه می تواندتا مایل ها به حیات ساحلی و دریا لطمه وارد سازد.
15
میلیون گالن : حفاریساحلی
این حفاری می تواند منجر به آلودگی اقیانوسها شود.
بدیهی است که نوعاقلیم تاثیر شگرفی بر گیاهان و جانوران محیطهای طبیعی ، اقیانوسها و فعالیتهای بشرینظیر کشاورزی و ... دارد که چگونگی این تاثیر بستگی به آن دارد که میزان تغییراتاقلیمی چقدر باشد و با چه سرعتی اتفاق بیافتند و چگونه این محیط بتواند خود را باشرایط جدید وفق دهد. گرم شدن کلی زمین بخشهای مختلف اقیانوسها را تحت الشعاع قرارمی دهد. این پدیده موجب می شود آب اقیانوسها بالا بیاید واین جزایر همراه با گیاهان، جانوران و حتی خانه های مردم و ساکنان آن به زیر آب برده شوند. از سوی دیگر رخداداین پدیده موجب گرم تر شدن آبهای اقیانوسی می گردد که بر اثر آن جلبکها که غذایتشکیل دهنده برخی انواع ماهیان هستند ، از بین می روند و با مرگ این ماهیهاجانورانی که از آنها تغذیه می کردند دچار مشکل شوند و همین امر باعث ایجاد اختلالدر زنجیره غذایی می گردد.

/ 0 نظر / 205 بازدید